I ALGEMENE BEPALINGEN :
Artikel 1 : Toepassingsgebied :
a) Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen BESTRENT en de klant. Zij zijn o.a. van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen BESTRENT en de klant.
b) Onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant: het aanvaarden van een bestelbon van de klant door BESTRENT heeft alleen betrekking op het bestelde materieel en de identificatie van de klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
c) De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden bij de ondertekening van het contract. De afgevaardigde van de klant treedt op in naam en voor rekening van de klant; hij wordt in dezelfde mate aansprakelijk gesteld. Alle voorwaarden die gelden voor de klant, gelden eveneens voor zijn afgevaardigde.
Artikel 2 : Geldigheid van de individuele clausule :
De nietigheid van één of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden aan.
Artikel 3 : Offertes – bestellingen :
a) Alle offertes zijn steeds volledig vrijblijvend voor BESTRENT en houden geen verbintenissen in wat betreft de beschikbaarheid van het materieel noch wat betreft de opgegeven prijs noch wat betreft de opgegeven levertermijnen.
b) Door de klant geplaatste bestellingen binden de klant: wijzigingen kunnen slechts aanvaard worden na schriftelijke instemming van
BESTRENT.
Artikel 4 : Prijzen :
a) Alle offertes en overeenkomsten die worden opgesteld, bevatten ex works prijzen en voorwaarden, exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijke afwijkingen in de offerte of de overeenkomst.
b) De aangeboden prijs blijft geldig gedurende een periode van één maand na datum van de offerte, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling op de offerte.
Artikel 5 : Transport :
a) Alle materieel wordt in principe door de klant afgehaald in de magazijnen van BESTRENT. Indien BESTRENT toch instaat voor het transport, dan gebeurt dit steeds op kosten en risico van de klant: de risico-overdracht vindt dan plaats op het ogenblik dat de vrachtwagen de magazijnen van BESTRENT verlaat.
b) BESTRENT is niet aansprakelijk voor enige vertraging bij verzending.
c) Laad- en loskosten zijn ten laste van de klant.
Artikel 6 : Klachten :
a) Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken aan het materieel onmiddellijk door de klant of zijn vervoerder schriftelijk meegedeeld te worden aan BESTRENT, en dit ten laatste bij de inontvangstname van het materieel.
b) Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken aan het materieel per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na de levering of de weigering ervan aan BESTRENT overgemaakt te worden. Gedeeltelijk gebruik van het geleverde materieel heeft de aanvaarding van de gehele levering tot gevolg.
c) Het indienen van een klacht op zich ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting.
d. Op straffe van verval dient elke klacht met betrekking tot de facturatie per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na factuurdatum aan BESTRENT overgemaakt te worden.
Artikel 7 : Beperking aansprakelijkheid :
Ingeval van wanprestatie in hoofde van BESTRENT houdt deze laatste zich het recht voor deze in natura recht te zetten.
Enige schadevergoeding lastens BESTRENT kan nooit meer bedragen dan een evenredige terugbetaling van de betwiste prestaties of vermindering van het facturatiebedrag. BESTRENT is onder geen enkele omstandigheid gehouden tot enige economische schade of gevolgschade.
Artikel 8 : Betalingsvoorwaarden :
a) Alle rekeningen zijn contant betaalbaar ten zetel van BESTRENT tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
b) Gefactureerde bedragen zijn eisbaar 7 dagen na factuurdatum tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
c) Alle verschuldigde bedragen die niet op hun vervaldag betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente met zich mee van 12% per jaar. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
d) Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10%, met een minimum van 200,00 euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en
administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer enz.), dit bij toepassing van art. 1147 B.W. EN 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele verplichting voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art.1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
e) Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de klant zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft BESTRENT het recht, op kosten van de klant en zonder noodzakelijke rechterlijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar het materieel zich ook bevindt en er onmiddellijk terug over te beschikken. De klant zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals bv. winstderving enz.
f) In geval van niet-betaling of niet nakoming van enige contractuele verbintenis tussen BESTRENT en haar klant wordt iedere lopende overeenkomst van rechtswege ontbonden na aanmaning per aangetekend schrijven, waarna BESTRENT gerechtigd is haar recht van eigendomsvoorbehoud uit te oefenen op alle lopende contracten, onverminderd de schadevergoeding van 25% die de klant wegens annulatie van zijn overeenkomst dient te betalen en onverminderd een vergoeding voor de minderwaarde van het materieel. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt BESTRENT automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verhuur- en/of verkoop prijs.
g) BESTRENT heeft het recht om schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de klant ten opzichte van BESTRENT.
Artikel 9 : Annulering door de klant :
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en dient door BESTRENT aanvaard te worden. In elk geval zal de klant een forfaitaire schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan 25% van de waarde van de geannuleerde bestelling, tenzij BESTRENT een hogere effectieve schade kan aantonen. Deze bepaling geldt eveneens indien de annulering gebeurt tengevolge van overmacht in hoofde van de klant.
Artikel 10 : Overmacht :
Gevallen van overmacht (daarin begrepen machinebreuk, staking, enz…) ontlasten BESTRENT van elke verantwoordelijkheid met het recht aan de verbintenis te verzaken zonder enige vergoeding.
Artikel 11 : Betwisting – bevoegdheid :
In geval van betwisting tussen BESTRENT en de klant is uitsluitend, behoudens de hierna vermelde uitzondering, de Belgische Arbitrage Instelling VZW (KBO 0468.089.831, met zetel te 8200 BRUGGE, Lieven Bauwensstraat 20, tel.: 050/32.35.95 en fax: 050/31.37.4) bevoegd om deze geschillen in eerste en enige aanleg definitief te beslechten. De arbitrageprocedure (waaronder de aanstelling van een of meerdere arbiters) zal gebeuren volgens het werkingsreglement van de B.A.I. VZW, hetwelk ten allen tijde kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I. VZW.. Eventuele lacunes in het werkingsreglement worden in eerste instantie opgevangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen en in tweede instantie door de reglementen van het Cepani VZW.
BESTRENT heeft evenwel ten allen tijde, om welke reden dan ook en zonder enige motivering ter zake, de mogelijkheid om een geschil in te leiden voor de rechtbanken bevoegd voor, naar keuze van BESTRENT, of te wel haar zetel, dan wel de zetel / woonplaats van de klant en / of de klant te betrekken en / of te doen tussenkomen in, in welke vorm dan ook, voor de rechtbank bevoegd voor een geschil, in hetwelke BESTRENT betrokken is. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de relatie tussen BESTRENT en de klant en zulks met uitsluiting van het CISG.


II VERHUUR VAN MATERIEEL :
Op de overeenkomst van verhuur van materieel zijn delen I en II van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 12.: Duur van de huur : ( zie ook punt 23 : ontbinding van de huur)
a) De huurtijd gaat in op de datum en het uur dat vermeld staat op het huurcontract; dit is meestal het moment dat het gehuurde wordt overgedragen aan de klant, zijn afgevaardigde, zijn transporteur of de transporteur van BESTRENT.
b) De huurtijd eindigt op de overeengekomen datum. De klant is vanaf dat moment gebonden het materieel terug te brengen op het adres van BESTRENT, binnen de openingsuren en tegen aflevering van een schriftelijke ontlasting van BESTRENT.
BESTRENT is vanaf dat moment gerechtigd het materieel terug te halen, waar het zich ook bevindt, zonder beroep te moeten doen op een Rechter en dit op kosten van de klant.
C) Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van BESTRENT om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.
d) De klant kan het materieel langer huren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BESTRENT.
e) Indien geen bepaalde einddatum is overeengekomen; heeft BESTRENT het recht op ieder ogenblik de huur te beëindigen.
Artikel 13.: Risico en verantwoordelijkheid van de klant :
a) De klant draagt tijdens de volledige huurtijd, dus ook tijdens het vervoer het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
b) De klant verbindt zich ertoe BESTRENT onmiddellijk op de hoogte te brengen van de volgende feiten: diefstal van het gehuurde materieel / beschadiging door derden / rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers / faling.
c) De klant is tevens over de hele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde materieel of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal BESTRENT vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
d) BESTRENT kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen met of door het gehuurde materieel. De klant zorgt desgewenst zelf voor een verzekeringscontract.
Artikel 14 : Aflevering door BESTRENT :
BESTRENT levert het materieel af in uitstekende staat, geheel gevuld met smeer- en dieselolie. Bij het afhalen of ontvangen van het gehuurde, zal BESTRENT samen met de klant de goede staat van het gehuurde vaststellen en geldt de ontvangstname door hem of zijn afgevaardigde als onherroepelijke aanvaarding van de goederen in uitstekende staat.
Artikel 15 : Teruggave door de klant :
a) De klant is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor allerlei beschadigingen, verlies, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet door derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover BESTRENT.
b) Terugname door BESTRENT betekent niet automatisch aanvaarding van de goederen in uitstekende staat en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. BESTRENT beschikt over een termijn van 48 uren na de terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om eventuele schade vast te stellen. Dit gebeurt per fax, mail of aangetekend schrijven waarin de klant uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (48u) de schade in de
magazijnen van BESTRENT te komen vaststellen. Indien de klant hierop, na verloop van 48 uren, niet reageert dan wordt dit als aanvaarding van de vastgestelde schade beschouwd. BESTRENT is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling en/of vervanging van het gehuurde en de aanverwante kosten aan de klant aan te rekenen.
c) Indien levering of afhaling op de werf dient te gebeuren door BESTRENT, wordt een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan worden wachttijden aangerekend per begonnen kwartier aan de op dat ogenblik geldende bruto uurlonen.
d) Bij het terughalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen.
Artikel 16 : Huurprijs :
a) De huur, ook indien per dag berekend, loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van :
- 8 uren voor de periode van 1 dag
- 8 uren voor een weekend of 2 dagen. Het weekend begint op zaterdag vanaf 8h ‘s morgens en eindigt op maandag 8h ‘s morgens
- 40 uren voor de periode van één week
- 175 uren voor de periode van één maand
b) Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire werktijd overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire uren. Voor de machines met een urenteller zal de urenteller dienen als berekeningsbasis.
c) BESTRENT behoudt zich het recht voor de verhuurprijzen ten allen tijde aan te passen, ook voor lopende contracten, behalve voor contracten waarvan de (nog resterende) huurperiode minder dan één week bedraagt.
Artikel 17 : Borgsom :
a) De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de klant te dekken en moet betaald worden bij het afsluiten van het huurcontract en uiterlijk bij de overhandiging van het materieel door BESTRENT.
b) De waarborgsom mag niet beschouwd worden als een voorschot op de huur en zal pas aan de klant worden teruggegeven nadat “op het eerste zicht” gebleken is dat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen.
c) Indien de waarborgsom ontoereikend is om de schade te vergoeden, behoudt BESTRENT het recht het ontbrekende bedrag te vorderen.
d) De waarborg geeft nooit recht op intresten.
Artikel 18 : Richtlijnen voor het gebruik :
Met verwijzing naar wat onder punt 13 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de klant erop gewezen het materieel te gebruiken en te onderhouden als een goede huisvader en conform de gebruiks- en onderhoudsinstructies verstrekt door BESTRENT zoals o.a. :
- het controleren van het oliepijl van de compressoren en de motoren en er zo nodig de geschikte oliën aan toevoegen;
- het zuiver horizontaal opstellen van de installaties;
- het dagelijks afblazen van het condensaat uit het drukreservoir van de compressorinstallaties;
- het gebruiken van de juiste en degelijke brandstoffen;
- het gebruiken van het materieel in goede werkcondities, zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz.
- het vakkundig aansluiten van het elektrisch materieel op de juiste spanning;
Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen zoals vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz. Hij zal BESTRENT vrijwaren van alle eisen of aanslagen van die aard.
Artikel 19 : Onderhuur – terbeschikkingstelling aan derden :
Het is de klant verboden, behoudens schriftelijke toestemming van BESTRENT, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen aan derden of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
Artikel 20 : Plaats van gebruik :
De huur wordt alleen toegestaan voor het gebruik op de opgegeven werkplaats(en. Iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
Artikel 21 : Pannes en herstellingen :
a) Indien het materieel bij de aanvang van de werken stuk is, dient de klant BESTRENT daarvan onmiddellijk te verwittigen.
b) Wanneer de herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan BESTRENT. BESTRENT voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de klant. De tijdsduur voor de verzorging, onderhoud en eventuele noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode inbegrepen. De klant heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.
c) De klant mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren en dient iedere te verrichten werkzaamheid aan BESTRENT mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de klant of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de klant worden betaald.
Artikel 22 : Vervoer :
a) Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van BESTRENT of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de klant ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of zijn afgevaardigde aanwezig is voor ontvangstname ervan. Zoniet is BESTRENT gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de klant aan te rekenen.
b) Indien het materieel door de zorgen van BESTRENT op een bepaalde plaats bij afloop van het contract moet afgehaald worden, dient de klant BESTRENT schriftelijk te verwittigen van zodra het materieel in uitstekende staat ter beschikking is van BESTRENT.
Artikel 23 : Ontbinding van de huur :
a) Bij niet afhaling van het materieel door de klant op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan zonder tijdige voorafgaandelijke verwittiging – zijnde minimum 48h voordien – wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verbroken lastens de klant. De klant is dan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minimum 25% op de totale huursom over de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Indien BESTRENT een hogere effectieve schade kan aantonen – door bijvoorbeeld het feit dat BESTRENT de machines zelf heeft moeten inhuren – dient de klant deze schade integraal te betalen.
b) Van zodra de huurtijd beëindigd is, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het materieel terug te bezorgen. BESTRENT heeft vanaf dat ogenblik het recht het materieel te laten terughalen, waar het zich ook bevindt, zonder noodzakelijk beroep op rechterlijke tussenkomst te moeten doen. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afl aden enz. zijn volledig ten laste van de klant.
c) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz… dan is de klant tenminste verplicht, onverminderd het recht van BESTRENT op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.
d) De klant kan nooit eigenaar van het gehuurde worden en niet-teruggave ervan op het overeengekomen tijdstip is strafbaar en wordt aanzien als misbruik van vertrouwen.


III. VERKOOP VAN MATERIEEL :
Op de overeenkomst van verkoop van materieel zijn delen I en III van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 24 : Levering van materialen :
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gebeuren alle leveringen van BESTRENT steeds af magazijn.
b) Tenzij een andere termijn is bedongen, moet het gekochte materieel worden afgehaald ten laatste 14 dagen nadat BESTRENT het materieel bij de afnemer heeft gemeld als “gereed voor afhaling”. Is dit niet binnen deze termijn gebeurd, of in geval van laattijdige annulering, dan is
BESTRENT gerechtigd om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dit geval zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 25% van de waarde van de geannuleerde bestelling voor standaardprodukten en 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling voor maatwerk, evenwel met een minimum van 200 EUR en met behoud van het recht van BESTRENT om een hogere effectieve schade aan te tonen.
Artikel 25 : Leveringstermijn :
De opgegeven leveringstermijnen worden slechts als loutere indicatie gegeven en zijn niet bindend. Het niet naleven van de leveringstermijnen zal geen aanleiding kunnen geven tot enig recht op verbreking van de overeenkomst noch tot enigerlei schadevergoeding ten laste van BESTRENT.
Artikel 26 : Eigendomsvoorbehoud :
a) Het materieel blijft eigendom van BESTRENT tot aan het moment waarop de klant zijn verplichtingen heeft uitgevoerd. Tot dat tijdstip is de klant verplicht het door BESTRENT geleverde materieel gescheiden van de andere producten en duidelijk identificeerbaar te bewaren.
b) Ongeacht het tijdstip waarop de eigendom van het materieel overgaat, gaat het risico van het materieel over naar de koper op het ogenblik van levering of op het ogenblik waarop de levering had kunnen gebeuren.
c) Voor de eigendomsoverdracht kan de klant het materieel niet aan derden verkopen, verhuren of anderszins bezwaren.
Artikel 27 : Overmacht :
a) In geval van overmacht heeft BESTRENT het recht, zonder enige schadevergoeding, de bestelling volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.a. staking, oorlogen, epidemieën, brand, machinebreuk, ontoereikende bevoorrading in brandstoffen of grondstoffen, het niet nakomen van hun verplichtingen door de leveranciers van BESTRENT, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen.
b) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat enige omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van BESTRENT bijzonder verzwaard zou worden of onredelijk wordt, BESTRENT het recht geeft de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat deze omstandigheid ophoudt.
Artikel 28 : Vrijwaring :
a) De koper doet uitdrukkelijk afstand van elke vrijwaringsvordering waarover hij t.o.v. BESTRENT zou beschikken op basis van verborgen ge- breken in het materieel, behoudens indien hij effectief kan aantonen dat BESTRENT op de hoogte was van dit gebrek bij het afsluiten van de overeenkomst: de koper aanvaardt bij deze de volledige bewijslast terzake en doet uitdrukkelijk afstand van het vermoeden van kennis en kwade trouw in hoofde van BESTRENT als professionele verkoper.
b) Onder geen beding kan BESTRENT aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken, noch voor gebreken die blijken nadat het materieel reeds bewerkt of verwerkt werd, of die een gevolg zijn van niet oordeelkundige behandeling of gebruik.
c) Ongeacht de aard van het gebrek, de aansprakelijkheid of de schade, zal de aansprakelijkheid van BESTRENT beperkt worden tot de vervanging van het materieel, zonder enige bijkomende schadevergoeding, uit welke oorzaak ook.
d) In geen geval kan BESTRENT aansprakelijk gesteld worden voor gebreken die haar niet ter kennis werden gebracht binnen de 12 maanden na levering van de betreffende goederen: na verloop van deze termijn is BESTRENT derhalve van alle aansprakelijkheid m.b.t. de door haar geleverde goederen vrijgesteld. Deze termijn wordt beperkt tot 6 maanden voor elektronische onderdelen.
e) De aansprakelijkheid van BESTRENT blijft in elk geval maximum beperkt tot de geldig zijnde garantievoorwaarden verstrekt door haar leveranciers.
f) Alle commerciële kortingen die door ons worden aangeboden, zijn éénmalig te gebruiken en kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen of acties, tenzij anders vermeld.
g) Alle kortingen hebben betrekking op de huur van onze materialen en niet op aankoop artikelen of transport, tenzij anders vermeld. 
ALGEMENE VOORWAARDEN BESTRENT N.V.